โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ

 

 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมีตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

๑.ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ที่ตั้ง  ๒๐๙  หมู่ที่  ๗  บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร...๐-๔๓๓๔-๖๓๘๘   E Mail : nongbuadeemee@gmail.com 

๑.๑   ชื่อหน่วยงาน    

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ

๑.๑.๑ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ หมู่ที่   ๗   ตำบลท่าพระ   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  สร้างเมื่อ ปี  พ.ศ. ๒๕๐๒  โดยประชาชนบ้านหนองบัวดีหมีและบ้านท่าพระ เป็นอาคารไม้บนเนื้อที่ที่ประชาชนบริจาคโดย นายเสน  เมฆสุวรรณ  และนายสาย   สังกะคำ มีเนื้อที่  ๒  ไร่  ๒  งาน  ๙๔  ตารางวา ให้เป็นของราชการ  ต่อมา  ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้งบประมาณให้สร้างอาคารสถานีอนามัยขึ้นใหม่เมื่อธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘  ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๔๕ ได้งบประมาณสร้างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่ทดแทนขึ้นอีก  ๑  หลัง  โดยอาคารหลังเดิมเปิดให้บริการนวดแผนไทย    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ ห่างจากตัวอำเภอเมือง ออกมาทางทิศใต้บนถนนมิตรภาพ  สายขอนแก่น - บ้านไผ่ ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร

       ทิศเหนือ จดเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ท่าพระโดยแบ่งเขตถนนสามแยกมิตรภาพ-โกสุมฯ 

       ทิศใต้     จดเขต ตำบลโนนสมบูรณ์กิ่งอำเภอบ้านแฮด

       ทิศตะวันออก    จดเขต ตำบลดอนหัน

       ทิศตะวันตก     จดเขต อำเภอพระยืนโดยมีลำน้ำชีกั้น

ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีทั้งหมด  ๑๒ หมู่บ้าน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  รับผิดชอบหมู่บ้านทั้งในเขตเทศบาลตำบลท่าพระและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ แบ่งเป็น

          - เขตเทศบาลตำบลท่าพระมี  ๔  หมู่บ้าน  ดังนี้   บ้านหนองบัวดีหมี  ม.๗,ม.๑๑,ม.๑๘ และ ม.๒๐ 

          -เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระมี ๘ หมู่บ้าน ดังนี้  บ้านหนองแวง  ม.๘,ม.๑๒,ม.๑๗,ม.๒๑ 

บ้านห้วยเตย ม.๙,ม.๑๖ หนองนิยม ม.๑๔ และบ้านเกษตรก้าวหน้า ม.๒๒ (แยกจากห้วยเตย ม. ๙ ปี ๒๕๕๐)

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง  การศึกษาชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  นับถือศาสนาพุทธ  รายได้โดยเฉลี่ย  ประมาณ  ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

เกี่ยวกับสุขภาพและระบบบริการสุขภาพประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะเข้ารับบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันโดยในหมู่บ้านจะมีศสมช.ที่มียาไว้บริการขั้นพื้นฐานและที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระบ้านหนองบัวดีหมี ตลอดจนโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นใกล้บ้าน เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก  สามารถเข้าถึงบริการต่าง  ๆได้เป็นอย่างดี ดังนี้

ห่างจาก สสจ.ขอนแก่น            ๑๗   กิโลเมตร

ห่างจาก สสอ.เมืองขอนแก่น       ๒๓   กิโลเมตร

ห่างจากโรงพยาบาลขอนแก่น       ๑๘   กิโลเมตร

ห่างจากโรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่น ๑๒    กิโลเมตร

แผนที่ตำบลท่าพระ

 

 

 

...................................................

Advertising Zone    Close
 
Online:  2
Visits:  13,139
Today:  5
PageView/Month:  100

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com